Nižšie uvedené reklamačné podmienky platí pre nákup v internetovom obchode www.svetpostielok.sk Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník).

 

1. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Podpisom prepravného listu kupujúcim, kupujúci súhlasí s jeho prevzatím a potvrdzujete, že bol dodaný nepoškodený vinou dopravy. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy nie je možné brať ohľad a budú zamietnuté.

Podrobnejšie informácie k reklamáciám mechanického poškodenia výrobku zisteného pri prevzatí tovaru alebo bezprostredne po rozbalení zásielky - viz. Doprava.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nieje možné považovať za vadu a nie je možné ju ani ako takú reklamovať.


Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená pre koncových zákazníkov, nie pre firmy (nákup na IČ).


V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov od dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy 
- primeraným znížením kúpnej ceny 
- náhradným dodaním tovaru 
- odstúpením od kúpnej zmluvy 

Najprv môže spotrebiteľ požadovať u predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradne dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak je to vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená čiastka späť.


Práva zo zodpovednosti za vady se uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedená iná spoločnosť určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujíci právo na opravu v spoločnosti určenej k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zajistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.


V prípade, že nie je reklamovaný tovar osobne dodaný k reklamácii predávajúcemu, je kupujúci zodpovedný za prepravu reklamovaného tovaru a prípadné škody pri nej spôsobené. V prípade poškodenia pri tejto preprave nesie plnú zodpovednosť kupujúci. Mechanické poškodenie zásielky aj vplyvom prepravy reklamovaného tovaru k predávajúcemu nie je uznatelné v reklamačnom konaní. Zásielku doporučujeme poistiť.

2. Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte nasledujúci chronologický postup:
  • Kontaktujte nás na e-mailovou adresu info@svetpostielok.sk alebo telefonicky.
  • Do dvoch pracovných dní Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.
  • Tovar môžete zaslať alebo osobne doviezť na určené miesto prevádzky.
  • V prípade osobného odovzdania reklamovaného tovaru v neodpovedajúcom obale bezpečnej prepravy nesie kupujúci plnú zodpovednosť za mechanické poškodenie pri preprave reklamovaného tovaru do autorizovaného servisu.

Súhlasím

Súbory Cookie

Súbory cookie používáme k tomu, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok z pozerania našich webových stránok. Používáním našich webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s umiestnením súborov cookie vo vašom zariadení. Viac informácií